Trucos de Samurai Warriors 3

Desbloquear Cuarta Arma

Para conseguir la cuarta arma, completa los siguientes escenarios en dificultad dificil con todos los Tactical Bonus completados en el Modo Historia.

- Yukimura: Osaka
- Keiji: Hasedo
- Nobunaga: Honnoji
- Mitsuhide: Yamazaki
- Kenshin: Shizugatake
- Oichi: Lake Yogo
- Kunoichi: Rescue of Mitsunari
- Magoichi: Hasedo
- Shingen: Nagashino
- Masamune: Hasedo
- Hanzo: Odawara
- Hideyoshi: Komaki Nagakute
- Tadakatsu: Sekigahara
- In: Numata Castle
- Ieyasu: Osaka
- Mitsunari: Sekigahara
- Nagamasa: Odani
- Sakon: Sekigahara
- Yoshihiro: Sekigahara
- Ginchiyo: Ishigaki Plains
- Kanetsugu: Hasedo
- Nene: Odawara
- Motochika: Anegawa
- Kiyomasa: Ishigaki Plains
- Kanbei: Osaka
- Muneshige: Sekigahara
- Kai: Kasai Osaki rebellion
- Ujiyasu: Great Kanto Defense
- Hanbei: Chugoku
- Motonari: Yamazaki

Samurai Warriors 3

Ficha
Noticias
Avance
Revisión
Imágenes
Trucos